20Jan

Izgradnja lokalne identitete za večji obisk turistov

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: 2018

Nosilec: Občina Šmartno pri Litiji

Skupna vrednost projekta brez DDV: 97.393,37 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 63.305,70 EUR

Opis projekta:
V Šmartnem pri Litiji želijo s projektom Izgradnje lokalne identitete za večji obisk turistov – Prenova in oživitev Staretovega trga zgraditi osnovo za razvoj in trženje integralnih turističnih produktov lokalne skupnosti, ki je sedaj nejasna. Med prebivalci bodo zbrali mnenja o elementih lokalne identitete, izvedli s tem namenom tudi delavnice in strokovno ekskurzijo. Oblikovani bodo celostna grafična podoba in turistični produkti. Turistični ponudniki in vodniki bodo imeli možnost izobraževanj. Za namen promocije bo izdelan tudi promocijski material za izvajanje turističnih produktov, postavljena bo tudi spletna stran. Razmišljali so tudi o izboljšanju dostopnosti posameznih točk po občini – za ta namen bodo izdelali elaborat usmerjevalne signalizacije.

Cilji projekta:

 • novo delovno mesto
 • dogodki za izboljšanje podjetniške kulture
 • urejeno urbano jedro
 • akcije ki izpričujejo lokalno identiteto
 • akcije za izboljšanje trženja turistične destinacije
 • storitve za povečanje diverzifikacije turističnih dejavnosti

Aktivnosti projekta:

 • zbiranje mnenj o elementih lokalne identitete in izčiščenje idej na delavnicah in posvetih,
 • izvedba strokovne ekskurzije
 • oblikovanje celostne grafične podobe, ki vizualno ponazarja izbrano identiteto in omogoča prepoznavnost in razlikovanje od drugih destinacij in izdelava priročnika CGP za doslednost in trajnost uporabe CGP,
 • oblikovanje 3 integralnih turističnih produktov, testiranje in odpiranje prodajnih poti
 • usposabljanje ponudnikov za kakovostno izvajanje storitev, ki so sestavni del integralnega turističnega produkta
 • usposabljanje in certificiranje lokalnih turističnih vodnikov
 • popularizacija opredeljene identitete med občani za doseganje resničnega poistovetenja preko prireditev
 • izboljšanje dostopnosti do točk zanimanja z izdelavo elaborata usmerjevalne signalizacije v občini Šmartno pri Litiji in postavitvijo turističnih informacijskih tabel ter turistično obvestilne signalizacije
 • nabava opreme in komunikacijsko-promocijskega materiala za izvajanje ITP (3 električna kolesa, kostumi za doživljajsko vodenje po gradu Bogenšperk, pop up stena s promocijskim pultom,. )
 • postavitev spletne strani, strani na družabnih omrežjih za predstavitev in prodajo novih storitev

Rezultati:

 • izboljšanje kakovosti bivanja (delavnice, priraditve,
 • blagovna znamka
 • razviti integralni turistični produkti
 • elaborat za postavitev turistične informativne in usmerjevalne signalizacije
 • spletna stran
 • turistično informativne table na 10 točkah zanimanja
 • izobraženi lokalni vodniki